DJELO SV. PETRA APOSTOLA

Povodom 100. obljetnice Papinskog misijskog djela (dalje: PMD) svetog Petra apostola papa Ivan Pavao II. u svom apostolskom pismu iz 1989. godine kaže: „Koliko su samo prekrasnih stranica povijesti na raznim kontinentima napisali članovi Papinskog misijskog Djela svetog Petra apostola! Koliki samo broj svećenika, redovnika i redovnica može zahvaliti ovom Djelu za ostvarenje radosti svoga zvanja!“
Što je Papinsko misijsko Djelo svetog Petra apostola?
Papinsko misijsko Djelo svetog Petra apostola, koje je prisutno u velikom broju zemalja cijelog svijeta, osnovano je kako bi kršćane cijeloga svijeta učinilo još osjetljivijima za odgoj klera u misijskim zemljama te kako bi ih neprestano pozivalo na kvalitetniju materijalnu potporu i odgovornost u odgoju i u izobrazbi novih svećeničkih kandidata.
Kako je nastalo Papinsko Djelo svetog Petra apostola?
Nastalo je kao plod neumornog misijskog rada Jeanne Bigard i njezine majke Stephanie. Zahvaljujući dopisivanju s mnogim misionarima postale su svjesne kako se kršćanska zajednica u misijskim zemljama kao samostalna mjesna Crkva može ostvariti samo s biskupima i svećenicima. Oni su jedini koji mogu istaći bogatstvo domaće tradicije i mogu na najučinkovitiji način navijestiti Evanđelje istom kulturnom okruženju. One su 1889. godine u Caenu u Francuskoj položile kamen temeljac ovom Djelu.
Pažnju cijele Crkve usmjerile su na nezamjenjivu ulogu domaćeg klera u misijskim zemljama. Zato su ponudile kvalitetniju materijalnu potporu. Sva svoja dobra dale su sjemeništima i bogoslovijama u misijskim zemljama posvetivši se nakon toga molitvi i žrtvi. Druge ljude poticale su na molitvu i nesebičnu pomoć za mlade ljude koji su željeli postati svećenici, a nisu imali financijskih mogućnosti. Jeanne je ustrajala u svojoj ideji sve do svoje smrti u Parizu 28. travnja 1934. godine. Pozivala je mnoge ljude da se priključe njezinoj grupi veleposlanika misija. Ova inicijativa, koja je bila prožeta Duhom Svetim, širila se uz snažnu potporu Svete Stolice u mnogim europskim i američkim biskupijama. Sveta Stolica ju je ubrzo uzdigla na razinu „papinske“ ustanove. Njezino sjedište preneseno je u Rim 1920. godine, a 3. svibnja 1922. godine dobila je i službeni naziv „papinsko“ Djelo. Tijesno je povezano s Djelom za širenje vjere. Na ovaj način Sveta Stolica željela mu je dati najveću moguću učinkovitost kao i opće značenje.
Velika srijeda - Dan posvete ulja: Dan Djela svetog Petra apostola u Bosni i Hercegovini
Svjesni svoje odgovornosti, na zamolbu Nacionalnog vijeća PMD BiH, nad/biskupi BK BiH na svome zasjedanju u Mostaru od 17. do 18. ožujka 2004. godine donijeli su odluku da ovo Papinsko Djelo bude kvalitetnije nazočno i na ovim prostorima. Svojom odlukom željeli su preuzeti svoj dio odgovornosti za odgoj klera u zemljama koje su pod Zborom za evangelizaciju naroda. Dogovorili su se da svaki biskup za svoje područje odredi dan u godini ili da odredi drugi način na koji bi se molilo i darivalo na spomenutu misijsku nakanu. Dan posvete ulja postao je danom molitve, odricanja i darivanja za odgoj klera u spomenutim zemljama.
Vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić svojim dekretom br. 760/04. od 29. lipnja 2004. godine odredio je da se na području Vrhbosanske nadbiskupije Dan svetog Petra apostola slavi na Veliku srijedu koja je dan posvete ulja Vrhbosanske nadbiskupije (usp. Vrhbosna 2 /2004./ 133). Isto tako banjalučki biskup mons. dr. Franjo Komarica svojim dekretom br. 609-A/04 od 7. travnja 2004. godine odredio je isto tako da se na Veliku srijedu, koja je dan posvete ulja u Banjalučkoj biskupiji, slavi Dan svetog Petra apostola Banjalučke biskupije. Mostarski biskup mons. dr. Ratko Perić odredio je da se svake godine odvoji određeni iznos za Djelo svetog Petra apostola.
Kao i kod Djela za širenje vjere i Djela svetog djetinjstva, pristigla materijalna sredstva preko ordinarijata i Nacionalne uprave PMD BiH šalju se u Rim u Međunarodno tajništvo ovog Djela. Na općoj godišnjoj skupštini, koja je svake godine u prvoj polovini svibnja i na kojoj sudjeluje i nacionalni ravnatelj PMD BiH, pristigla sredstva prema pristiglim i odobrenim zamolbama raspoređuje ista skupština.
U kojem smislu Djelo treba gledati kao „papinsko“?
Ovo Djelo je „papinsko“ jer je to ustanova koja je u službi pape i biskupskog kolegija. Snaga njegove službe kao vrhovnog pastira Crkve i u zajedništvu sa svim biskupima cijeloga svijeta je u tome što Sveti Otac ima zaokružen pogled za potrebe svake mjesne Crkve. To je trajna zadaća Svetog Oca i druge pastire neprestano pozivati na opću misionarsku odgovornost i na zajednička nastojanja – međusobno i zajedno s njima – oko evangelizacije svijeta.
Koju potporu daje Djelo svetog Petra apostola?
Sva potpora ovog Djela dodjeljuje se u obliku redovne i posebne pripomoći. Redovita sredstava dodjeljuju se za redovnu izobrazbu u malim i velikim sjemeništima te sjemeništima pripreme. Svake godine ovo Djelo dodjeljuje potporu ovisno od broja sjemeništaraca i bogoslova. Posebna sredstva daju se za izgradnju novih sjemeništa i bogoslovija i za eventualne obnove kao i za proširenja ili za posebne potrebe istih ustanova. Danas ovo Djelo daju potporu za oko 800 malih sjemeništa i bogoslovija na kojima studira i sprema se na svećeništvo preko 73.000 sjemeništaraca i bogoslova. Oni žive na svim kontinentima: Afrika, Amerika, Oceanija, Azija i Europa. Potporu je primilo preko 3.600 novaka i preko 6.500 novakinja. Za studij specijalizacije u Rimu dodijeljeno je preko 600 stipendija.
Kako se prikupljaju i dijele prikupljena materijalna dobra?
Djelo je diljem svijeta uredilo fond solidarnosti koji se puni od godišnjih darova kršćanskih zajednica iz preko 120 zemalja. U punjenu ovog fonda sudjeluju i mjesne Crkve koje od njega imaju i najviše koristi. To je isti duh koji je ispunjavao i prve kršćanske zajednice: „Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao“ (Dj 2,45). Ovaj fond izražava katolički duh kršćanskog zajedništva. On se brine za sve potrebne svih misijskih Crkava prije svega za one koji su u teškoj situaciji nakon osnivanja ili zbog gospodarske situacije u nerazvijenim zemljama. Raspodjela pristigle potpore ista je kod sva četiri Djela. Zamolbe za pripomoć prema kontinentu zemlje iz koje dolaze zaprima Međunarodno tajništvo Djelo svetog Petra apostola. Nakon toga su podvrgnute prvoj provjeri kako bi se na taj način ustanovilo da li sve imaju propisane pretpostavke, a prije svega odobrenje mjesnog crkvenog autoriteta to jest dijecezanskog biskupa. Nakon toga napravi se prijedlog dodjele sredstava za svako malo sjemenište i bogosloviju. O njemu raspravljaju u Rimu nacionalni ravnatelji PMD na općoj godišnjoj skupštini u prvoj polovni svibnja.
Da li se potpora daje i redovničkim zajednicama?
Premda je prioritet Djela odgoj dijecezanskog klera, Djelo svetog Petra apostola dodjeljuje također sredstva za odgoj novaka i novakinja u prvoj kanonskoj godini za članove kongregacija koji rade u misijskim zemljama.
Da li je predviđen prilog za opću sveučilišnu izobrazbu svećenika?
Što se tiče sveučilišne izobrazbe svećenika iz mjesnog klera ovo Djelo dodjeljuje stipendije za specijalizacije koje se mogu završiti kako u Rimu tako i na visokim učilištima Afrike. Svećenici koji studiraju na rimskim učilištima smješteni su u dva kolegija kojima izravno upravlja Djelo svetog Petra apostola: Kolegij svetog Petra apostola i Kolegij svetog Pavla apostola. Na primjer u 2002. godine zbrinuto je 340 svećenika iz 61 zemlje.
Da li postoje iste mogućnosti potpore studiranju redovnica na visokim učilištima?
Djelo svetog Petra apostola zbrinjava i jedan ženski kolegij s imenom „Foyer Pavla VI.“. Njega nastanjuju redovnice iz misijskih zemalja. Na primjer u 2002. godini ovo Djelo brinulo se za 79 redovnica iz 20 zemalja.
Da li Djelo svetog Petra apostola pomaže u žurnim slučajevima i u katastrofama?
Potpora Djela svetog Petra apostola uvijek se poziva na plansku i redovitu suradnju koja ipak ne isključuje brigu u posebnim i iznenadnim potrebama.
Kako se može pomoći Djelu svetog Petra apostola?
Svakodnevni život prožet evanđeljem, razni darovi, svakodnevna molitva i konkretne obveze, također na području vlastite crkvene zajednice, za nova svećenička i redovnička zvanja bez sumnje su najvažniji načini koji dolaze do izražaja snagom Djela svetog Petra apostola. Budući da su svi krštenici pozvani angažirati se u misijskom poslanju Crkve, Djelo svetog Petra apostola obraća se svim članovima Božjeg naroda: obiteljima, malim zajednicama, župama, školama, organiziranim pokretima, crkvenim grupama, biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama i laicima. Nisu nevažni financijski darovi koji se daruju slobodno i prema mogućnostima svake pojedine osobe. Darovi s naznakom za Djelo svetog Petra apostola šalju se Nacionalnoj upravi PMD. Lijepi je broj primjera kako pojedinaca tako i župnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje su preuzele odgovornost izravnog i konkretnog stipendiranja svećeničkih kandidata bilo u malim bilo u velikim sjemeništima Afrike i Azije.

Natrag